با یه سماجت بچه گانه امروز کوه و جنگل رو از دست دادم!

الان تنهام...

تنهای تنها...

.

.

.

تنهای تنها که نه...

منم و یه کوه کتاب و جزوه ی نخوونده...

منم و یه دنیا بی حوصلگی...

منم و یه سردرد سمج...

منم و یه بغض کهنه...

.

.

.

.

این روزها زندگی نمیکنم...

فقط زیست می کنم!

 

مرمری