تویک ادله هستی...

یک بهانه...

برای نفس کشیدنم تو یک آیه هستی!

.

.

.

شاید هم پاداشی که خداوند

به پاس تحمل سختی های روزگارش برایم فرستاده است!

 

نمی دانم!

فقط میدانم که وقتی کنارم هستی

آنقدر فضای دلم از تو پر میشود

که حتی روزنه ای برای نداشته هایم باز نمی ماند!

مرمری