بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم...

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم...

 

اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد...

من و ساغی به او تازیم و بنیادش براندازیم...

 

 

_سال نو مبارک.

_موقع تحویل سال همیشه گریه ام میگیره... التماس دعا.

_یه عکس خوشگل واسه این پست انتخاب کرده بودم ولی آپلود پرشین بلاگ کار نمیکرد. شاید درست شد بذارمش...

_راستی... عذر تقصیر جهت تاخیر!

مرمری.