عاشق تر از این بودم اگر لحظه ی پرواز

در دست نجیب تو کلید قفسم بود...

 

عاشق تر از این بودم اگر عطر نفس هات

در لحظه ی بی هم نفسی هم نفسم بود...

.

.

 عاشق تر از این بودی اگر ثانیه ها را

اندوه فراموشی من  تار نمی کرد...

 

عاشق تر از این بودی اگر این دل ساده

اسرار مرا پیش تو اقرار نمی کرد!!!