1-اعتراف تلخیست... اما به جای خالیش بیشتر از خودش عادت کرده ام!
2-مرا ببخش که* تو * را به قیمت خریدار نبودم...اما بدان انچه را که برای داشتن   *تو*به حراج گذاشتم...تمام دارایی من بود!
3-کف بینی نکن دستی را که به سویت دراز شده... طالعش* تو *یی!
4-تشنگی بهانه بود...آب را با  لیوان* تو *میخواستم...
5-سخت است فراموش کردن کسی که روزی با خیالش همه کس را فراموش می کردم!
6-در انتظار*تو*نیستم...در انتظار * منم* که با *طو* رفت...
7-چه معادله ی نابرابری...وقتی که من برای دیدنت چشمانم را میبندم و *تو *برای ندیدنم!
8-خیابان شعر بلندیست...وقتی که من با گام های * تو *قدم میزنم در خیال!
9-دلواپسی من از نیامدنت نیست...میترسم در پس این دل دل زدن ها بیایی و دلخواه *تو *نباشم!
10- *تو* نگران خیس شدن کفش هایت بودی روزی که آب از سرم گذشت...
11-مواظب دلت باش! جایی که زیاد فتح شود...روزی *تفریحگاه عمومی* خواهد شد!
12-دیر فهمیدم... برای * عاشق پیشگی * چرب زبانی کافیست!
13-بی خبری...بی پایان ترین خبریست که میرسد از* تو * این روزها....
14-دیگر تقدیر را برای نیامدنت بهانه نکن...مرد باش و بگو:نخواستم...نیامدم!
15-بهانه گیر و زبان نفهم! دلم را میگویم...اخر  هرلحظه *تو* را از کجا برایش بیاورم!
16-(..........)  شانزدهمین جمله ام را روز تابستانی میلاد *تو* مینویسم...
17-این روزها افکارم دوباره به سوی*تو *پر میکشد...سنگش نزن...تحمل کن!
18-چقدر متفاوتیم من و*تو*: عشقت برای من دلگرمی...عشقم برای* تو* سرگرمی...
19-کلید دلم را زیر همان گلدان همیشگی گذاشتم...تا خاطراتمان هر وقت آمد پشت در نماند!
20-نه مهر فسون نه ماه جادو کرد...نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد...
21-این سکوت سنگین* تو*سر به سرم میگذارد...ادامه اش بدهی...عاشق تر میشوم!
22-یک بار بگو *دوستم داشتی* تا این همه *بی *تو*یی بی سرانجام نماند!

23-نگو نه.... *تو* مرا میخوانی!... وقتی آمدم عطرت هنوز بر تن جملاتم بود!
24-شاعر شدنت را مدیون  چشمان من هستی... برگرد! نگذار دینم به گردنت بماند!
-برای قصه ای که با یکی بود یکی نبود آغاز میشود...پایانی جز آوارگی کلاغ نمی توان نوشت!