زن بودن مثل ققنوس بودن است!

هی آتش میگیری و بازمتولد میشوی...

و از خاکسترت -  زن -  ساخته میشود!

.

.

.

زن قداست دارد...

برای با او بودن باید مرد باشی...

نه  نر!

.

.

نفس تازه کن بانو!

.

.

.

زیبا زن امروز

شیر زن دیروز

بر تو خجسته باد این روز!

 


مرمری