این روزها ...

این روزها سرم خیلی شلوغ است...

چند عکس با کیفیت از تو دارم که باید ساعت ها بهشان زل بزنم و زوایای هندسه ی تو را کشف کنم...

/ 1 نظر / 62 بازدید
مرتضی

سلام دوست خوبم با چند کار جدید در محضرتان هستم... خوشحال میشوم منت بگذارید و ما را قابل بدانید.... ای دل ريش مرا با لب تو حق نمک حق نگه دار که من میروم لله معک تويی آن گوھر پاکیزه که در عالم قدس ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک در خلوص منت ار ھست شکی تجربه کن کس عیار زر خالص نشناسد چو محک گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدھم وعده از حد بشد و ما نه دو ديديم و نه يک بگشا پسته خندان و شکرريزی کن خلق را از دھن خويش مینداز به شک چرخ برھم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک